E-materiały dydaktyczne dotyczące kształcenia ogólnego dla grupy nr 4

E-materiały dydaktyczne dotyczące kształcenia ogólnego dla grupy nr 4

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez dwa podmioty:

• Eduexpert sp. z o.o.
• Evaco sp. zo.o.

Cel projektu:

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotowym, w tym w nauczaniu uczniów z niepełnosprawnościami, rozwijanie kompetencji cyfrowych, indywidualizacja procesu dydaktycznego, wdrażanie pracy zespołowej poprzez opracowanie 100 e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego dotyczących 10 obszarów tematycznych dla grupy nr 4 w okresie od 01.06.2017 do 31.03.2018 w tym: 5 z matematyki, 5 z informatyki, 5 z geografii, 5 z fizyki, chemii, 5 z biologii, 5 z przyrody, 45 z języka polskiego, 10 z historii i 10 z wiedzy o społeczeństwie w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), które uzupełnią e-materiały i e-podręczniki stworzone i udostępnione w ramach PO KL.

Czas realizacji:

01.06.2017- 31.03.2018

Wartość projektu:

399 968,75 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:

337 093,66 zł

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”
EFS

Data

Wyniki oceny merytorycznej IV naboru (KKZ i KUZ)

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w czwartym nab

Data

Wyniki oceny formalnej naboru IV (KKZ i KUZ)

Zakończyła się ocena formalna wniosków o powierzenie grantu, które napłynęły do nas w czwartym naborze

Data

Rusza czwarta tura naborów wniosków o granty!

Szanowni Państwo! W związku z realizacją trzech projektów związanych z opracowaniem modelowych programó

Data

RUSZA TRZECIA TURA NABORÓW WNIOSKÓW O GRANTY!

Szanowni Państwo! W związku z realizacją dwóch projektów związanych z opracowaniem modelowych programó

Partnerzy